תקנון הגרלה בפייסבוק

תקנון הגרלה - אנה סיני

1. פעילות בפייסבוק של האתר אנה סיני באמצעות הגרלה נושאת פרס - 500₪ לרכישה באתר אונליין.

 

2. תקופת הפעילות: 11.04.2019 ועד יום  17.04.2019, הפעילות מתבצעת בעמוד הפייסבוק של אנה סיני

     

3.  לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט

 

4. השתתפות בפעילות הינה לבנות 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של משתתפת כי היא בת 18 שנים ומעלה

על משתתפות הפעילות לשתף את מודעת ההגרלה בעמוד פייסבוק האישי שלה, ולהגיב לפוסט ההגרלה. בין המשתתפות בפעילות תהיה הגרלה הנושאת פרס שהוגדר לעילמשתתפת בפעילות אשר לא תמלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או תמלא אותם באופן חלקי, או תמלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא תוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתהמשתתפת המשתתפת בפעילות בה היא מוסרת את שמה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלה, נותנת בזאת הסכמתה לעורכת ההגרלה, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלה, ומוותרת בזאת על כל טענה בעניין זהכל משתתפת רשאית להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות

 

5. הפרסגיפט קארד של 500₪ לרכישה באתר

  

6. .אין בעצם השתתפות משתתפת זו או אחרת בפעילות, כדי להבטיח את זכאותה ו/או זכאות מי מטעמה לפרס.

 על מנת לקבל את הפרס, עורכי ההגרלה יודיעו למשתתפת על זכיתו בסיום המועד האחרון להגרלה. אם הזוכה בהגרלה לא תיצור קשר עד לתאריך 21.04.2019 היא לא תהיה זכאית יותר לממש את הפרסהפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך ה - 30.05.2019 ממועד זה ואילך תפקע זכאותה של אותה משתתפת לממש את הפרס והיא לא תהיה זכאית לממש את זכאותה או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהםעורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרסעורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכתה בו במעשה שאינו כדיןעורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותה לפרס ו/או מימושהעורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.

 

7. מבין המגיבות לפוסט ההגרלה, יוגרל מספר אקראי המסמל את מספר התגובה והוא יבחר להיות הזוכה. ההגרלה תתבצע בנוכחות עובדי החברה באופן אקראי וללא התייחסות לשמות המגיבות. תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתה בהודעת פייסבוק אישית

 

8. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעתעם מילוי פרטיה האישיים המשתתפת מביעה הסכמתה לפרסום שמה ושם משפחתה וכל פרט נוסף שמסרה ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתפת, וזאת בין אם נמצאה זכאית לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לה ולא תהיה לה כל טענה בקשר לפרסום שמה ומלוא פרטיה המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלה, וציון העובדה שהיתה זכאית לפרס במסגרת הפעילות.

 

 9. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילותעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפיןהמשתתפת בפעילות מתחייבת לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 

10. ההשתתפות בפעילות מגיל 18 ומעלה ואסורה על עובדים ושותפים עסקיים של עורכת הפעילות.

 

11. עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל המתעניינתעם מילוי פרטיה האישיים באתר האינטרנט, מביעה כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קראה את התקנון, כי היא מקבלת על עצמה את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קראה אותן כאמור, מסכימה המשתתפת בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבה לכל דבר וענייןעורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתפת בפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל טענה בשל כך בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר וענייןהדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד